Regulamin

1. Definicje

Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące definicje:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
 4. Sprzedawca , usługodawca – Od Poniedziałku Anna Sadowska, wpisana do CEIDG pod numerem NIP 6312676437, z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Fryderyka Chopina 6/108, miejsce wykonywania działalności Gliwice, 44-100, ul. Fryderyka Chopina 6/108; adres poczty elektronicznej ania@odpon.pl; telefon kontaktowy 508 286 773.;
 5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.dietanka.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i za pośrednictwem którego świadczone są mu usługi drogą elektroniczną;
 6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie przeznaczone do nabycia dla Klientów;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz wyrażające zgodę na cenę sprzedaży;
 13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.dietanka.pl/sklep, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 4. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
 5. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
 6. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
 7. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz zapisać jego treść, sporządzić wydruk lub utrwalić w inny sposób.

3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adresem ania@odpon.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klient zobowiązany jest do:
 5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, własność intelektualną i inne prawa osób trzecich,
 6. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 7. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, należy wejść na www.dietanka.pl/sklep, dokonać wyboru Towaru lub Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” –  należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po kliknięciu „Zamawiam i płacę” nie jest możliwa zmiana Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Nie jest dopuszczalne w ramach jednej umowy sprzedaży, żeby Kupujący występował jako Przedsiębiorca-Konsument oraz jako osoba niekorzystającą z uprawnień konsumenckich. Klient chcący dokonać zakupu mieszanego powinien osobno dokonać zakupów o charakterze zawodowym oraz nieposiadających tego charakteru.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz jego ogólnych warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Jeżeli Klient złożył Zamówienie przez pomyłkę lub chce anulować zamówienie przed jego doręczeniem, powinien poinformować o tym niezwłocznie w wiadomości e-mail pod adresem: ania@odpon.pl.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia Klienta z uzasadnionego i ważnego powodu, w tym między innymi w następujących sytuacjach:
 13. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
 14. Towar jest uszkodzony;
 15. wystąpił błąd synchronizacji stanów magazynowych;
 16. dane rozliczeniowe Klienta są niepoprawne lub niemożliwe do weryfikacji;
 17. zamówienie Klienta zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa Sprzedawcy jako nietypowe zamówienie lub zamówienie podatne na nadużycie;
 18. jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia;
 19. Sprzedawcy nie udało się raz dostarczyć zamówienia pod wskazany przez Klienta adres.

5. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 3. Szczegóły dotyczące sposobów oraz kosztów wysyłki znajdują się w sekcji poświęconej wysyłce.

6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Ceny Towarów w Sklepie mogą ulegać okresowym zmianom. Zmianie nie mogą ulec ceny Towarów po potwierdzeniu ich zamówienia przez Klienta.
 3. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisów do natychmiastowych płatności internetowych, wówczas Klient przekierowany zostaje na właściwą stronę internetową dedykowaną do płatności on-line.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Klient ma wówczas prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie dokumentowej – wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: ania@odpon.pl lub w formie pisemnej przez oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy: Gliwice, 44-100, ul. Chopina 6, pok.108.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
 4. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

8. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym kwotę uzyskaną tytułem ceny sprzedaży, a także zwraca Klientowi kosztów dostawy Towarów z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż najtańszy sposobu dostarczenia Towarów.
 2. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki zwracanych przez Klienta Towarów.
 3. Zwrot płatności przez Sprzedawcę dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki dokonał płatności Klient w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu zwrotu płatności.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Towary. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Przepisów o uprawnieniach wynikających z rękojmi nie stosuje się do Przedsiębiorcy – Konsumenta.
 3. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: ania@odpon.pl lub drogą tradycyjną na adres Sprzedawcy: Gliwice, 44-100, ul. Fryderyka Chopina 6/108. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument, składający reklamację z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sklepu: Gliwice, 44-100, ul. Fryderyka Chopina 6/108.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 6. nazwę/imię i nazwisko Klienta;
 7. numer zamówienia;
 8. uzasadnienie reklamacji;
 9. oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy;
 10. w przypadku Przedsiębiorcy – Konsumenta także oświadczenie na temat tego, czy Umowa sprzedaży miała dla Klienta charakter zawodowy, czy też nie;
 11. dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, jeśli Towar jest uszkodzony, Klient powinien przesłać dodatkowo jego zdjęcia, ale nie jest to obowiązkowe.

10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca w myśl przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedawcy.

11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. W takiej sytuacji zobowiązuje się poinformować o wprowadzanych zmianach przynajmniej na siedem dni przed ich wejściem w życie.